Hvor skal grensene for ytringsfrihet gå?

Ytringsfrihet er viktig og riktig. Ytringsfrihet har kommet som en del av det moderne demokratiske samfunn og er en viktig del av et rettssamfunn.

I Norge har vi denne retten grunnlovsfestet og i disse lovene finnes det begrensninger. Begrensningene som er nedfelt i lovverket, går gjerne på ytringer som kan krenke en annen person eller gruppe.

Grunnloven § 100,
Den europeiske menneskerettskonvensjonens art. 10 og
FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter art. 19.

Diskusjoner rundt ytringsfriheten kommer opp en gang imellom og har særlig vært aktuell de senere år i spørsmål rundt rasisme. Hvor langt kan man ytre seg før det kan kalles rasisme? Skal rasistiske ytringer være straffbare?

Straffeloven §135a :

Straffeloven §135a ble revidert sommeren 2005 med det formål å gi utsatte grupper et bedre og mer omfattende vern mot grovt diskriminerende eller hatfulle ytringer. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt setter frem en diskriminerende eller hatfull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Lik med offentlig fremsatt ytring, jf. §7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatfull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen pga. deres hudfarge religion eller livssyn homofile legning, leveform eller orientering

Det er svært få personer som er dømt for brudd på straffeloven 135a og bare en sak gjelder diskriminerende eller hatfulle ytringer overfor lesbiske og homofile – den såkalte Bratterudsaken. Dommen er gjengitt i sin helhet i Rt. 1984.1359 (Llh)

Rt.1984.1359 Bratterudsaken
Kjennelse 6. desember 1984 i l.nr. 167/1984:
Publisert: Rt. 1984 s. 1359 [362-84]
Saksnummer: [362-84]
Parter: Statsadvokat Erling O. Lyngtveit, aktor mot A (forsvarer høyesterettsadvokat Alf Nordhus).
Dommer Dolva: Ved tiltalebeslutning av 3. oktober 1983, rettet under hovedforhandlingen, satte statsadvokatene i Eidsivating A, født 1. september 1943, under tiltale ved Oslo byrett til fellelse etter
«straffelovens § 135 a, 2. pkt., jfr. 1. pkt.,
for ved uttalelse eller annen meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant almenheten å ha truet, forhånet eller utsatt for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering, eller å ha medvirket hertil,
ved natt til 4. juli 1983 i Oslo Fullevangeliske Kirkes nærradiosending «Våkenatt» bl.a. å ha uttalt:

«Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne – de som virkelig tror på Gud å bryte denne djevelske makten som homofilien representerer i dette land. Og vi vil også be om at alle som representerer denne åndsretning blir fjernet fra ledende stillinger i landet vårt. . .», og senere i samme sending: «Himmelske far vi ber i Kristi navn at vi skal bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer . . . og vi ber også konkret at alle de mennesker som er involvert i dette, som selv også oppfordrer andre til å gjøre som dem og som også er i ledende stillinger at du skal fjerne dem i fra deres ledende stillinger – både i det politiske liv og ellers i samfunnet vårt. . .», og i P2’s sending «Her og nå» den 5. juli 1983 på programlederens spørsmål om Gud skulle fjerne f.eks. en rektor som er homofil, men som lever enslig fra sin stilling, å ha svart «Ja, hvis han åpent går ut og forfekter denne mening», som sett i sammenheng og i sammenheng med programmet for øvrig innebærer en forhånelse av homofile og eller utsetter dem for hat og/eller ringeakt».

Pastor Hans Bratterud ble frifunnet av Oslo Byrett, men frifinnelsen ble opphevet av Høyesterett i desember 1984.

(http://ips.idium.no/llh.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4364)

I november 2005 ble Jan Aage Torp anmeldt av LLH fordi han mente det var riktig å kalle homofili en kreftsvulst på samfunnet.

– Slike uttalelser er utrolig krenkende. Det norske lovverket er diffust, og vi ønsker en prinsippavgjørelse om hvor grensene går, sa LLHs leder Jon Reidar Øyan den gangen

Anmeldelsen ble senere trukket.

Like etter dette (januar 06) kom Jan Aage Torp med enda en grov uttalelse etter at homonettstedet Gaysir hadde en kåring av de mektigste og innflytelsesrike homsene og lesbene i Norge: «Avsett lesber og homser på maktoppen i Norge ved bønn»

«Dette er en bønneliste som bør løftes jevnlig frem for Gud. Noen av disse vil bli forvandlet ved Guds nåde. Andre vil i henhold til Romerne 1 gå lengre og lengre i sin perversitet. Men la oss ikke misforstå bønneoppdraget: De må fjernes fra sine maktstillinger, eller de må miste det homoseksuelle fokuset. For Guds navns skyld. For Norges fremtids skyld.»

(den observante leser vil se at denne uttalelsen ligner Hans Bratterud sin)

Llh valgte å overse denne uttalelsen; – Det er åpenbart at Jan-Aage Torp vil ha oppmerksomhet, og vi ønsker ikke å bidra til dette, sa Jon Reidar Øyan

I går fikk Nina Karin Monsen sin Fritt Ord-pris. Prisen har skapt en ny debatt om ytringsfrihet og hvor grensen for denne egentlig skal gå. Homofile har gitt uttrykk for at det ikke er ytringene Monsen kommer med de reagerer mot, men det at hun får en høythengene pris for å komme med ytringer som oppleves sterkt krenkende. Det har også blitt fremhevet at om disse ytringene hadde blitt uttalt mot raser eller religion så ville de nok sannsynlig aldri blitt godtatt. Reaksjonene til homofile er blitt kalt sutrete. Monsen hevder hun snakker på vegne av flertallet av vanligfolk. På Tabloid i kveld sammenlignet Monsen homofile i samme ordelag som psykisk utviklingshemmede og hun har tidligere uttalt at homofile kan regnes som medfødte uføre og kan ha krav på trygderettigheter på lik linje med handikappede og utviklingshemmede.

Nina Karin Monsen er såvisst “fri i ordet”. Så fritt bruker hun ordene at hun stiller i en helt egen klasse hva angår stempling og stigmatisering av sine meningsmotstandere. Hennes sammenstilling og bruk av ord sammenstiller begreper og invektiver på en slik måte at det skal godt gjøres for motstanderne å se argumentene hennes i skogen av skjellsord. (liberaleren)

Jeg har deltatt i mange debatter i konservative-fundamentalistiske kristne blogger og forum. Det slår meg ofte hvor hårsåre de er når en homofil forsvarer seg mot uttalelser de kommer med som ofte føles krenkende og diskriminerende. Flere steder er jeg blitt utestengt. Flere ganger har jeg mottatt trusler på blogg, mail og telefon. Jeg opplever sjelden at homofile går ut og krenker kristendom eller islam bevisst. Men klart homofile vil forsvare seg når det kommer så sterke uttalelser som angår dem selv og sine liv slik man ofte opplever både i blogger og i media. Det virker også forunderlig at homofilisaken overskygger så mange andre viktige saker som man skulle tro var langt viktigere i en urolig verden i dag. Man kan ikke se i en kristen avis EN dag uten at homofili er nevnt. Dette er en oppmerksomhet som for oss homofile virker uforståelig.

Jeg opplever at begrepet «folkeskikk» er kommet inn som et moment i debatten rundt ytringsfrihet de siste ukene. Eller jeg burde heller si «mangel på folkeskikk». Jeg tror det går meget godt an å ytre seg og allikevel vise respekt og ha en viss grad av god gammeldags folkeskikk. Og kanskje er det jeg som er gammeldags når jeg forundres over at det jeg opplever ofte at det er de kristne konservative som mangler denne folkeskikken.

Status quo «Størst av alt er kjærligheten»

I disse relativt rolige bloggtider er det tid for å ta et tilbakeblikk og et status qou for bloggen min.

Det har skjedd et aldri så lite jubileum her på bloggen. Antall besøkstreff har rundet 75 000 – noe jeg synes er helt fantastisk.

Her er noen fakta om bloggen «Størst av alt er kjærligheten».

Mitt absolutt første blogginnlegg skrev jeg 16 november 2006 og det var min kronikk «Modernitetens Ensomhet» som også var publisert i Agderposten.

I september 2007 byttet jeg bloggvert fra Blogspot til WordPress.

Siden da har jeg hatt 76 300 besøkende til bloggen min. Dette er sikkert ikke så mange i forhold til de største bloggerne men jeg er henrykt! ;-))

Dette skulle gi et snitt på ca 7600 besøkende pr måned, ca 250 pr dag

Jeg har hatt 330 poster med 3 038 kommentarer

Bloggen har 38 temasider, hvor DIKT/SITATER er den absolutt mest besøkende her på bloggen med 4 900 treff. VITSER/HUMOR og BJØRN EIDSVÅG har 860 treff. OM KJELLEMANN 730 treff.

Den absolutt største saken som har gitt mest treff er saken om Andreas Hesselberg som var oppført som eier av 3 erotiske blogger- Kristenblogg Andreas Hesselberg eier sex-sider hadde 1 160 treff og Jeg blir forsøkt truet til taushet 1 100 treff

Utenom disse to postene er følgende mine Topp-poster:

«o helga natt» med Kim Rune

GRATULERER ERLEND BRATLAND!

Har Satan tatt bolig i Arnfinn?

MAX WEBERS BYRÅKRATIMODELL – relevans for kulturforvaltningen?

I dag har hyklerne møte.

Burde jeg være redd?

Er ikke kjærligheten størst av alt?

Hesselbergsaken så langt.

Innimellom disse er en del musikkvideoblogger med tekster og dikt, hvor den definitivt mest besøkte er

«o helga natt» med Kim Rune

 

Besøkende til bloggen har kommet hit via WordPress dashboard, Bloggrevyen, Busters notater, Haralds strøtanker og Sonitus – som de fem største utenom søkemotorene.

Her er de 10 største søkeordene som har brakt besøkende til min blogg:

gaysir 404
erlend bratland 362
kjellemann 293
o helga natt 249
størst av alt er kjærligheten 202
eksamen 184
kom mai du skjønne milde 161
fredrik stave 151
jotunheimen 149
dikt om kjærlighet 134

Den travleste dagen på bloggen her var faktisk 17 mai 2008 da bloggen hadde besøk av 1 224 stk.

Bloggen har blitt linket til 50 ganger 5 ganger av Sonitus

I mai 2008 fikk jeg domenenavnet: www.kjellemann.com (Du kommer til bloggen min med denne adressen.)

TILBAKEBLIKK

Jeg er utrolig takknemmelig over alle som besøker bloggen. Det skulle være interessant å se en oversikt over hvor mange som føler de har blitt «rikere» av å besøke bloggen. 😉 Med rikere mener jeg at de føler at de har fått noe igjen ved å besøke bloggen, enten det nå er nye tanker om et emne, nye opplysninger om et emne, eller at innlegg har fått frem følelser. En del tilbakemeldinger får jeg gjennom bloggen her, noen får jeg gjennom mail, noen få har jeg fått på gata (!), noen har ringt meg direkte.

Jeg er blitt kjent med en rekke flotte mennesker gjennom blogging. En litt rar følelse dog fordi man føler at man blir godt kjent, men med mennesker man kanskje enda ikke har møtt face to face. En WordPress-sammenkomst hadde kanskje vært tingen?

Det er ikke til å komme utenom at jeg også har fått fiender gjennom bloggingen. Navnet på bloggen har vekket harme i kristne kretser – det vet jeg. Emnene som omhandler homofili og kristne sølepytter som jeg kaller det, har skapt store debatter, stygge ordvekslinger og vekket hat og sinne. Avsløringen om Andreas Hesselberg sine eierskap til 3 sexblogger som skjedde her på bloggen, førte til telefonstorm hos aviser som skrev om saken med trusler og et enormt sinne til journalistene.

Men det er vel slik en blogg også skal fungere. Den skal skape debatter og engasjement. I tillegg har denne bloggen også blitt et aldri så lite oppslagsverk i homohistorie, homonyheter, diktsamlinger og musikk. Bloggen har en del linker til ulike hjelpetelefoner og hjelpesider, organisasjoner og temasider som er flittig besøkt.

Bloggeren selv har ofte følt seg sliten og ofte oppgitt. Bloggen har frembrakt mang en tåre, fortvilelse og til og med frykt over hatmeldinger, harde ord og beskrivelser av meg som jeg har opplevd urettferdig og urimelig.

Mest av alt har bloggen gitt med gleder. Og jeg har som sagt før «møtt» så mange fantastiske mennesker – «ingen nevnt – ingen glemt».

Jeg vil fortsette å dyrke kjærligheten og fremsette at Størst av alt er kjærligheten. Den overvinner alt. Kjærlighet kan aldri bli galt. Kjærligheten har ingen grenser. Det er ikke hvem du elsker men AT du elsker som er det viktige.

Jeg vil få ønske alle mine lesere av bloggen

EN FLOTT SOLFYLLT SOMMER!

EN STOR OG VARM TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR PÅ BLOGGEN OG LESERE AV BLOGGEN MIN.

Gi gjerne tilbakemeldinger om hvordan bloggen kan bli bedre.

Et bilde av en litt sliten Bibel..

Et foto av en litt sliten Bibel skal gi bilde av et menneske som bibeltro – en som går med Gud og på mange måter opptrer på vegne av Gud. En Guds stedfortreder på jord. Jeg ser den er slitt og jeg tenker at den bør være godt lest. Jeg tenker også at den er litt misbrukt.

Hva er et menneske som kaller seg bibeltro? Smak på ordet. Bibeltro.

Trofast mot Bibelen? I den forstand at boken er godt og grundig lest – brukt som veileder i livet – som fasit på livet?

Tro mot Bibelens ord? I den forstand at man lever etter Bibelen – bokstavelig – som Guds ufeilbare ord. Jeg mener ikke å leve 50 % etter hva Bibelen sier, men 100 %. Ikke rom for tolkning – det som står gjelder, om dette så strider imot moderne lov og etikk og moral.

Tro på Bibelen? Mange kan tro på Bibelen. Den er jo der så den er jo skrevet. Er det Guds ord skrevet av mennesker eller er det menneskers ord skrevet om Gud? Tro på den som en historiebok – med faktaopplysninger om datidens menneskers tanker og levesett, overtro, tro, språk og kultur.

Jeg har problemer med å forstå de som kaller seg Bibeltro. Hva mener de med å kalle seg det? Er det et slags forsøk på kvalitetsstempel? Jeg er bibeltro – dermed er jeg god. Kan man være Bibeltro og ond?

Jeg har selv opplevd å bli konfrontert med tolkninger av Bibelen av såkallte Bibeltro mennesker. Jeg har opplevd at Bibelen er blitt brukt som et «våpen» – et våpen både til å angripe meg med og et våpen de bruker for å forsvare seg med. Jeg har opplevd at Bibelen er blitt brukt sammen med løgner og svertekampanjer – i angrep på meg og min legning. De kaller det sannheter. Jeg VET det er løgner.

Et bilde av en tilsynelatende godt brukt Bibel – brukt som bevis. Se hva de gjør med Bibeltroende meg! I forsvar for påståtte løgner. Et bevis for brødre og søstre i troen. Se hvor godt brukt min Bibel er. Det MÅ være de andre som lyver! Ser ikke alle det??

Han overlater dommen til en høyere instans. Gud må da også se hvor godt Bibelen er brukt. Han vil ikke følge debatten. Han må bare skrive om det først. At han ikke vil følge debatten. Med et bilde av en godt brukt Bibel. Det er beviset.

Godt brukt Bibel –> Godt menneske –> Bibeltro –> Innehaver av sannheten?

Vi som kjenner vedkommende og som er blitt utsatt for løgnene hans sitter også med en sannhet. Sannheten vil han ha seg frabedt ved å stenge oss ute. Bildet av en godt brukt Bibel ser bedre ut. Gud ser ikke bedre ut – men HAN gjør.

Vi drives bare av hat. Vi elsker bare oppmerksomheten. Vi angriper fordi han tror på Gud. Vi kommer ofte med graverende uttalelser. Vi driver råkjør mot Bibeltroende. Vi er personorienterte og bygger rundt negative tankebyggninger. Vi er tre mot han alene.

Vedkommende sover godt nå.

«salige er de som skaper fred» – altså de Bibeltroende.

 

Om feige sjikanemeldinger

Jeg har i den siste tiden mottatt en rekke meldinger her på bloggen som jeg vil karakterisere som sjikanemeldinger. Noen er ondsinnede, nesten truende og noen «gjør narr» av meg og homofili/homofile og er relativt uskyldige. Totalt er det vel en 15 meldinger jeg har mottatt.

Noen av dem finner du blant annet her.

 den mars 19, 2008 kl. 5:39 pm Geir Borgumstad

Dette landet oversvømmes av homser, kristenfundamentalister og muslimer. Vi er i ferd med å bli en degenerert nasjon. Det er flott at dere homosvin og disse religiøse går i tottene på hverandre. Jeg liker det. Ta gjerne med muslimene også. Hvorfor skal de diskrimineres?

Når det gjelder bilde og navn, er det min oppriktige mening at i alle fall bildet av deg bør være her så alle ser hvor jævlig Pikksuger’n fra Skien ser ut.
Kanskje du suger AIDS i deg en dag? Det ultimate måtte være at du suger AIDS på deg fra pikken til en kristenfundamentalist eller puler på det på deg fra ræva til en muslim. Eller helst begge deler. Haha!

 den mars 19, 2008 kl. 6:32 pm Arild Borgumstad

I likhet med kristen og muslim fundamentalistene burde dere homser gå ut i skogen og kollektivt skjære hue av dere.
Århundrets happening!
Sånn at dere går så raskt som mulig går tilbake til jord igjen som den feil-konstruksjonen dere nå en gang er. Så er det å håpe at naturen av den jorda igjen kan frembringe noe mer vellykket.

Flott bilde av deg! Kjekt å printe ut og bruke Kjellemann i kjelleren for å holde borte rotter. Kan du legge bildet ut i større format? Eller hva med et der du stiller i tangatruse?

 den mars 20, 2008 kl. 8:28 am Ali Batha

Hei. Jeg heter Ali Batha. Jeg er muslim. Det er flott at en feit homo som ser ut som et svin – svin er et urent dyr så det passer bra – angriper kristne svin. Drep gjerne hverandre! Ikke bare bruk ord! Ta på deg et bombebelte og besøk en kirke i dag! Gjør noe mer enn å prate, ditt feite svin!

At menn puler menn bak og så suger hverandres pikker er sykt. Muslimer gjør ikke sånt. Dersom noen dekantente muslimer som har vært utsatt for sterk vestlig påvirkning likevel gjør det, henger vi dem.
Der vi er sterkest, dreper vi kristne også, selv om de ikke er homser. De stiller litt høyere enn homsene på rangstigen. Derfor gir vi de kristne den æren at de drepes ved enten å skjære strupen over på dem, eller gi dem en kule.

I et fremtidig Eurabia vil det ikke finnes kristne igjen fordi dere kristne ikke får så mange barn, enten fordi så mange dere er homser elle fordi dere rett og slett ikke vil ha barn siden barn står i veien får den karrieren deres.
Vi muslimer får barn, og vi er ikke homser, så vi overtar Norge og Europa en dag. Det høres vel bra ut?
Insha’Allah!

Meldingene og IP adresser er gitt til politiet.

Felles for meldingene er at de har ulike IP adresser eller har samme IP adresser men ulike navn – de kommer gjerne etter hverandre så det er sannsynlig at det kommer fra samme person.

her er noen eksempler på de som IKKE har vært publisert:

  1. Olemann | olemann_fred@ownermail.com.com | IP: 90.50.86.—Så den bleikfeite homogrisen har kontaktet store sterke mandige purken til å passe på seg? Ha!20. mar 15:50 — —————-— Les innlegg “Burde jeg være redd?”
  2. Erlend Sivertstad | erlendsivertstad@mysivertstadmail.com | IP: 128.238.35.—Haha! Så nøff-nøff har vært i kontakt med store sterke purken som sier de skal beskytte fete homo-nøff-nøff mot å lese ting nøff-nøff ikke liker å lese?
    Patetisk!
    Logg av og at deg et tak!
  3. 20. mar 10:50

(i IP-adressene er de siste tallene fjernet)

Det er ikke så veldig plagsomt for meg å få disse meldingene annet enn at de normalt vil bare bli slettet eller overlevert politi. Det er jo faktisk meldinger som mer enn annet viser uintelligensen til den som sender dem. Og ikke minst viser de en veldig stor feighet når de ikke tør å stå ved ordene sine med fullt navn. Jeg skal jo heller ikke legge skjul på at jeg synes det er veldig ubehagelig å vite at de som sender disse meldingene er anonyme.

Hvem som sender dem? Jeg kan ikke utelukke at de kommer fra kristenfundamentalister siden jeg har vært i heftig diskusjon med en av dem i det siste. Litt påfallende er det jo at disse meldingene plutselig kommer nå i ettertid av dette.

Ellers er det jo tydelig at det er homohat som driver dem og som sympatiserer på mange måter med kristenfundamentalister akkurat når det gjelder homofili. De bruker iallefall mye de samme ordene, perverst og avskyelig.

Jeg legger også merke til at det er ingen av de mange kristenfundamentalistene som er inne på siden her hver dag som direkte har tatt avstand fra disse meldingene. Tvert imot har det heller vært «mer enn antydet» at jeg selv har stått bak sjikanemeldinger til en viss person – og som ikke ble avkreftet før jeg antydet å be politi gå gjennom telefon og mail for å få meg vekk fra disse ryktene. Vedkommende har flere ganger antydet eller latt det stå åpent, at jeg står bak meldinger til han som bl.a inneholder påstander om hans helse. Disse meldingene hvor han mener jeg har kommet med slike påstander er slettet. Påstandene hans er direkte usanne, men jeg blir maktesløs og får ikke bevist det i og med at han har slettet alt mitt forsvar angående dette og også selve meldingen han hevder jeg har kommet med disse påstandene. Disse slettede meldingene kaller han i sin tur igjen for sjikane og personangrep.

I motsetning til denne omtalte bloggeieren har jeg publisert meldinger jeg mener inneholder sjikane og uriktige påstander så kan folk selv se. Det ville vært feil og uredelig av meg å slette disse meldingene og så skulle jeg selv gjøre rede for hva som står i dem – farget med forutinntatthet og av mitt syn. 

Jeg PRESISERER at jeg IKKE tror det er denne bloggeieren som står bak disse sjikanemeldingene til meg – men jeg kan ikke utelukke at det er som et resultat av de kranglene vi har hatt på hans blogg og de antydningene han har kommet med om meg, eller at det er mennesker som støtter vedkommende. Jeg VET IKKE men kan så absolutt ikke utelukke det. At noen av meldingene også gir uttrykk for hat til kristne kan også bety et dekke for å rydde bort mistanke om at det er en «kristen» som står bak.

Og med dette har jeg et spørsmål til bloggverden:

Når man får slike sjikanemeldinger eller meldinger man opplever som ubehagelige – skal man la de stå eller skal man slette de? Og hvis man sletter de – er det da riktig å referere til dem?

Jeg ser at det er flere som har opplevd sjikanemeldinger i bloggverden i det siste. Hvordan skal man forholde seg til dette?

Jeg savner noen retningslinjer om hvordan man skal behandle slike saker og jeg savner et sted man kan gå og klage til når man opplever både når man urettsmessig blir beskyldt for sjikanemeldinger og når man selv mottar slike.