UNITARISMEN

n6402658994_2463.jpg

 

Jeg er nå blitt medlem i UNITARKIRKEN

 

 

Unitarkirken – et ypperlig alternativ for oss som setter FRIHET, TOLERANSE OG RESPEKT høyest.

Og her er homofile velkommen!

 

 

 

Den norske unitarkirke

Unitarforbundet Bét Dávid  

  

 

Frihet, toleranse og respekt

 er stikkord som alltid karakteriserer unitarismen.  

http://unitarforbundet.org/

 

 

 

Unitarkirkens tjenester er åpne for alle, uansett om du tilhører et tros-samfunn eller ikke. Hvis du ønsker det, da kommer presten gjerne hjem til deg. Han er tilgjengelig for blant annet: samtale ensomhet TF-terapi sjelesorg sorgbearbeidelse trosopplæring hjemmedåp nattverd hjemme forbønn andre kirkelige handlinger bryllup – enten du vil ha det hjemme eller et annet sted. En prest har selvsagt fullstendig taushetsplikt.

  

Hva er unitarkirken?  

Unitarforbundet Bét Dávid (Den norske unitarkirke) er kirkesamfunnet til unitarene i Norge. Unitarisme finnes i dag verden over som mange forskjellige tros- og livssyn – alt fra kristenunitarisme til buddhistisk unitarisme og humanistisk-ateistisk unitarisme. Til tross for dette mangfoldet har all moderne unitarisme sitt opphav i den reformatoriske kristenunitarisme som vokste fram fra 1568 av. Dette er den dag i dag en retning innenfor kristendommen som bygger på en oppfatning om at Gud er strengt monoteistisk. Unitarene forkaster derfor som oftest treenighetslæren.

På 1500-tallet delte reformasjonen seg raskt inn i flere for-skjellige retninger. I Nord-Tyskland og Skandinavia fikk vi evangelisk-lutherske kirker, i England var det Henrik VIII som la grunnlaget for det som i dag er den anglikanske kirke og i Sveits vokste den reformerte kirke fram inspirert av Zwingli og ikke minst, Calvin. Samtidig vokste det fram en liberal, dogmefri og kristen bevegelse i Transilvania, i det som er dagens Romania og Ungarn. I denne bevegelsen var presten Frans David (1510-1579) sentral. I 1568 grunnla han verdens første kristne unitar-kirke. Denne kirken finnes fortsatt i Romania og Ungarn.

Den 20. april 2005 ble det norske Unitarforbundet Bét Dávid (Den norske unitarkirke) registrert som trossamfunn. Denne kirken er offisielt anerkjent som en videreføring av den første transilvanske unitarkirke og har pastor som mottok preste-velsignelse i Budapest. Kirken etablerer seg nå her i landet.

Dette kjennetegner unitarkirken:  

feirer både jødiske og kristne høytider

har ingen dogmer eller trosbekjennelse

betrakter Jesus som læremester (ikke som gud)

tror at Gud er én (avviser treenigheten)

betrakter Bibelen som menneskeskapt litteratur

legger vekt på det moralske budskap i Bibelen

legger vekt på sabbatsfeiringen i familien

legger vekt på at fornuften styrer troen

Hvorfor være med i unitarkirken?

Til forskjell fra de aller fleste andre kristne kirker har unitar-kirken ingen dogmer eller trosbekjennelse som alle må godta for å bli betraktet som kristen. For mange er det en lettelse å oppdage nettopp dette at man godt kan være med i en kristen kirke og bli betraktet som kristen uten å dele kirkens lære. I unitarkirken oppfordres alle til selv å utforske sin tro i lys av fornuft, frihet, respekt og toleranse. Unitarkirken gjør ikke krav på å ha svarene på alle spørsmål som troen stiller, men den går sammen med deg i din søken etter svar.

For unitarkirken er det viktigste at du er åpen i din søken og at det svar du finner, gjør at du befester ditt forhold til Gud på en slik måte at det stadig styrker din nestekjærlighet. Unitarkirken mener at den religion som Jesus skapte først og fremst virkeliggjøres når vi mennesker tror på en slik måte at våre gjerninger hele tiden er så gode som mulig. Unitarkirken legger derfor stor vekt på det moralske aspektet ved troen og medmenneskelige forhold.

Hva med Jesus?

Unitarkirken betrakter Jesus som Guds sønn, og det fundament den og alle andre kristne kirker er bygget på, men den ser ikke på Jesus som guddommelig. Jesus var et menneske og en stor religiøs lærer, men også preget av sin tid og kultur. Derfor pleier ikke unitarer å be til Jesus. Jesus viser oss veien til Gud og styrker vår nestekjærlighet, derfor legger unitarkirken stor vekt på Jesu lære slik den fremkommer i Det nye testamentet. Unitarkirken mener at man lettest følger Jesus ved å tilegne seg og praktisere det gode fra den kultur og religion han selv var del av. 

Skjema for medlemsskap

Unitarforbundet har to former for likestilte medlemsskap.

 • Man kan enten melde seg inn som vanlig medlem eller
 • som venn av Unitarforbundet.

Forskjellen på disse to typene medlemsskap er rent administrativt.

Hvis du ønsker å melde deg inn slik at Unitarforbundet kan søke statsstøtte, fyller du ut skjemaet for “innmelding som medlem”. Hvis du derimot ønsker å melde deg inn uten samtidig å måtte melde deg ut av et annet registrert trossamfunn, da fyller du ut skjemaet for “innmelding som venn”. I begge tilfeller er medlemsskap helt gratis og uforpliktende.
 

For på egenhånd å melde seg inn som medlem av Unitarforbundet må du oppfylle kravene i Lov om trudomssamfunn og ymist anna, kapittel 1. I korthet er kravene at man er minst 15 år gammel, norsk borger og ikke medlem av et annet registrert trossamfunn. . 

Innmelding som venn av Unitarforbundet  Denne formen for medlemsskap kan søkes av alle som deler den unitariske tro. 

Linker til innmeldingsskjema finner du her: http://unitarforbundet.org/

  FRA HØRINGSUTTALELSEN OM FELLES EKTESKAPSLOV

Nå nærmer fristen for innleveringer av høringer til den foreslåtte endringen i ekteskapsloven. Fristen er satt til 1. september. Blant høringsinstansene finner vi Unitarkirken og som det fremgår av det offentlige referatet fra et møte kirkens styre hadde for ikke lenge siden, støtter unitarene fullt ut endringene som foreslås i ekteskapsloven slik at ekteskapet likestilles for par av samme kjønn og ulike kjønn. Her er referatet: The Bét Dávid Unitarian Association (The Norwegian Unitarian Church) has
so far concluded on the four major topics that the document discuss:
We suggest that:
1)
a) Same-sex marriages should be accepted by law and in all aspects equal
to heterosexual marriages.
b) Churches should receive the right to marry same-sex couples but not
be forced to do so.
c) The Bét Dávid Unitarian Association (The Norwegian Unitarian Church)
is among those churches that want to marry same-sex couples.

2)
The old Law of Partnership is to be removed.

3)
a) Full rights of adoption for same-sex married couples.
b) The word “spouse” should be used both for same-sex marriages and
heterosexual marriages.

4)
All rights given by the Law of Biotechnology should be the same for both
same-sex marriages and heterosexual marriages.

Les om det første Unitariske homobryllup i Norge 26 juni 2009 her: http://knutk.blogspot.com/2009/06/unitarisk-homobryllup.html

11 Svar til “UNITARISMEN

 1. Tilbaketråkk: Unitarisk vigselsbevis - Unitarian marriage certificate « STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN !

 2. Neste møte til Den norske unitar-universalistiske felleskap holdes 14.00 lørdag 18.okt.2008 på Bygdøy Skole. Knut Heidelberg holder et foredrag om norske unitarismes historie. Etterpå skal vi prate litt om felleskapets framtid. Litt servering.

  Vi sees da!

  The next meeting of the Norwegian Unitarian Universalist Fellowship will be held at 2 pm on Saturday 18th October in the faculty lounge of Bygdøy Skole. Knut Heidelberg will give a talk on the history of Norwegian Unitarianism, and we will discuss plans for the future of our fellowship. Light refreshments will be available.

  Galen Gisler

 3. Tilbaketråkk: UNITARKIRKEN: “Standing on the side of love”, siden 1970 « STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN !

 4. OM UNITARISK VIELSE

  Unitarisk vigsel er et ekteskap som er inngått med en unitar som forretter og viglser.

  De første unitariske vielser fant allerede sted i 1920-årene. I dag utføres unitariske vielser i Norge av Unitarforbundet. Unitarene stiller ingen krav til medlemskap, en bestemt tro eller teologisk standpunkt av brudeparet – selv ikke-troende kan vigsles; de fleste andre kristne trossamfunn krever at minst en har en tilhørighet.

  Unitarforbundet betrakter ekteskapsinngåelse kun som en juridisk ordning og slik sett løsrevet fra krav om bestemt tro og livssyn. Dette betyr at brudeparet selv i stor grad kan tilpasse seremonien slik de ønsker. Unitarene har gjerne flere oppsett brudeparet kan velge mellom, for å gjøre det lettere, men det er ikke noe krav om at disse skal følges.

  Det eneste krav som stilles fra Unitarforbundets side, er at seremonien er i samsvar med gjeldende lov der vigslingen skal skje, og at den ikke bryter med demokratiske prinsipp som frihet, respekt og toleranse.

  Det kreves heller ikke at de som gifter seg, må ha tilhørighet til Unitarforbundet, og for ikke-medlemmer vil kontakten med forbundet normalt opphøre etter vielsen. Vielser kan foregå både utendørs og innendørs og er helt uavhengig av bestemte vigselssteder.

  Unitarforbundet har godkjent både et kirkelig og borgerlig vigselsrituale; det ene følger en kirkelig liturgi, mens det andre følger det samme rituale som ved borgerlig vielse. Vielser er åpne for alle som til enhver tid tilfredsstiller kravene i Ekteskapsloven.

  Unitarkirken er et av få kristne trossamfunn som tillater likekjønnet ekteskap. Allerede i 1984 åpnet unitar-universalistene i USA for likekjønnede ekteskap.

  I januar 2009 trådte loven om kjønnsnøytralt ekteskap i kraft i Norge, og likekjønnede par har nå mulighet til å bli vigslet hos Unitarkirken. Unitarkirken i Norge var det eneste trossamfunn som under regjeringens høringsrunder for forslag om endringer i Ekteskapsloven 2008 stilte seg positivt til likekjønnet vigsel.

 5. Referat fra årsmøtet

  Referat fra Unitarforbundets styremøte på Torda-dagen 7. januar 2009.

  Preget av stort frafall besluttet styret i følgende saker:

  1) Husmenigheter.

  Det gjøres et forsøk på å opprette husmenighet i Skien og omegn med Kjell Morten Bråten som kontaktperson.

  2) Vigsler.

  Saken utsettes til over sommeren.

  3) ICUU.

  Unitarkirken har assosiert medlemskap med International Council of Unitarians and Universalists (ICUU). Endringer i ICUUs regelverk gjør at vårt assosierte forhold til ICUU nå synes kunstig, og samtidig har UU-fellesskapet i Norge (NUUF) signalisert at også de ønsker ICUU-tilknytning. Pastor Knut Heidelberg fristilles til å forhandle fram en løsning som kan inkludere både Unitarforbundet og NUUF i felles medlemskapsforhold til ICUU.

  4) Annet.

  Kjell Morten Bråten innstilles til presteordinasjon 2009. Ordinasjonen skjer i samarbeid med unitarene i Ungarn og legges til søndagsgudstjeneste i Bela Bartok unitarkirke i Budapest. Også pastor Roberto Rosso (Italia) og pastor Szilard Sandor (Romania) inviteres til å delta i ordinasjonshandlingen.

 6. This article was first published in the Norwegian newspaper Vårt Land October 2 2006. The original title “Unitarenes historie i Norge” was then by the newspaper changed to “Frisinnet tro som feilet”. For more information concerning the article or the history of Norwegian Unitarianism please contact the author via unitarian@christian.net or mail: Unitarforbundet. Box 217. NO-1802 Askim. Norway.

  Unitarenes historie i Norge
  Av Knut Heidelberg

  Til interesserede! Jeg tillader mig at foreslaa, at der bliver dannet et unitarisk kirkesamfund i Kristiania og samtidig og i forbindelse dermed et ”norsk unitarisk samfund”.

  Slik innledes historien til den organiserte unitarisme her i landet. Unitarismen vokste opprinnelig fram som kirkesamfunn på 1500-tallet i Transilvania og kjennetegnes for sin avvisning av treenighetslæren og Jesu guddom, senere først og fremst for sin absolutte dogmefrihet. Nå etablerer en variant seg i Oslo og lever et kort og intenst liv fra 1893 til 1937. Før dette var det bare en og annen i Norge som sto fram som unitar, som for eksempel Edvard Grieg.

  Sitatet over er hentet fra innledingen til et hefte som Hans Tambs Lyche spredte i 1893. Han hadde da kommet hjem fra Amerika, der han i mange år var aktiv som unitarprest. Tambs Lyches forsøk på å danne en unitarkirke faller i fisk, men ikke uten videre. Heftet fører i 1894 til en heftig artikkeldiskusjon mellom ham og den profilerte statskirkepresten Thorvald Klaveness. Så etablerer han heller landets første unitariske tidsskrift, Frie Ord.

  Året etter kommer forfatteren Kristofer Janson til Oslo for å holde foredrag. Også han har vært mange år i USA som unitarprest for norske emigranter. Det var Bjørnstjerne Bjørnsons fortjeneste at det ble slik. Aftenpostens referent skriver 7. januar 1895 begeistret om hvordan Janson forteller om den unitariske kristendom som skal fjerne dogmer og tvangskristendom. Bort med treenighetslæren, Jesus var et menneske – ikke noen guddom, er blant de mange ting hans tilhørere får høre. Ned med den statskirkelige ortodoksi og fram med den frisinnede kristne tro, men fremfor alt: nei, til dogmer og trosbekjennelser, er hovedtrekkene ved budskapet. Forsamlingen skal ha klappet i begeistring. Noen uker etter er landets første unitarkirke dannet. Den døpes ”Broderskabets Kirke” og har i sitt valgspråk at den vil følge Jesus og hans etiske lære.

  Deretter går det meste galt. Janson blir mer eller mindre sparket ut av sin egen kirke. Den endrer navn til ”Unitarisk Samfund” og en annen hjemvendt unitarprest fra Amerika overtar som leder, Herman Haugerud. Han skal lede menigheten fram til sin død i 1937. Så går unitarsamfunnet i oppløsning uten å sette særlige spor etter seg i vår kirkehistorie.
  Årsakene til at det gikk galt har lenge vært ukjente, men det er nå mulig å peke på noen faktorer. I det innsamlede historiske materialet som nå er tilgjengelig, er det mulig å spore to (kanskje tre) innbyrdes konkurrerende unitarbevegelser i Oslo mellom 1893-1905. I motsetning til hva man tidligere har trodd, nemlig at det bare var Jansons unitarkirke som var rådende. Sannheten er heller at Jansons unitarkirke hadde kort levetid – muligens bare fra 1895-1898 (uansett ikke ut over 1905) – mens den unitariske bevegelse samlet sett levde fra 1893 til 1937. I lærebøker fremheves norsk unitarisme gjerne som synonym for Jansons unitarkirke, men som det vil fremgå er det heller slik at Jansons posisjon så langt har vært ensidig fremhevet og må nå revurderes. Den viktigste årsaken til dette er at Janson tilhørte den unitarbevegelse som tapte i konkurransen. Den som vant var den som Tambs Lyche og Haugerud representerte: den radikale unitarisme. Janson var konservativ unitar, dessuten ødela han alt for seg selv da han ga seg i kast med spiritismen. Konkurransen begynner i USA på 1880-tallet og avsluttes i Oslo 1905.

  Det diskuteres mye om hvordan unitarismen oppsto i Amerika, men uansett hvordan dette skjedde, så var situasjonen i amerikansk unitarisme på 1880-tallet slik at den var i ferd med å dele seg i to hovedretninger: En konservativ retning som mente å representere Jesu egentlige lære og en radikal retning som gjerne var mer opptatt av å være en allmenn religiøs
  bevegelse, ikke nødvendigvis knyttet opp til en bestemt religion, men kanskje like godt en slags religiøs humanisme.
  Vi vet nå at Tambs Lyche og Haugerud tilhørte den radikale unitarisme, mens Janson var tilknyttet den konservative. Det betyr at den unitarkirke Tambs Lyche inviterte til i 1893 var noe helt annet enn den som Janson etablerte i 1895. Førstnevnte ville ha en religiøs humanistisk unitarkirke og samlet inn en rekke navn til interesserte medlemmer, men fant disse for få. Janson overtok navnelisten og etablerte en kristen unitarkirke. Kan vi regne med at disse medlemmene som var med på å etablere Jansons kirke, kjente til forskjellen mellom de to konkurrerende unitarretningene? Det de hørte Janson si på møtet i 1895 kunne i utgangspunktet minne mye om det de leste i Tambs Lyches hefte fra 1893. Det er høyst forståelig at mange av dem gikk inn i Jansons kristne unitariske kirke i den tro at dette var en religiøs humanistisk kirke. Senere, da misforståelsen gikk opp for dem, ble skuffelsen så stor at de tvang Janson til å frasi seg sin prestestilling.

  Tambs Lyche var antakelig den eneste i unitarmiljøet som fullt ut forsto forskjellen mellom hans og Jansons unitarisme. I en rekke artikler i Frie Ord allerede bare noen uker etter at Broderskabets Kirke var stiftet, advarer han kraftig mot Jansons unitarisme og oppfordrer igjen til at man må danne en alternativ unitarkirke. Kanskje han også kjente til den krasse kritikk som rammet Janson fra deler av det amerikanske unitarmiljøet. Der var man meget skuffet over Janson, og anklaget ham for å la sin person bli for fokusert og dominerende – og ikke minst opprørt over Jansons spiritisme.

  I 1898 føler Janson seg presset til å fratre sin prestestilling. Deretter fortsetter urolighetene innad i menigheten helt til en stor gruppe melder seg samlet ut i januar og februar 1900. Menigheten står nå ribbet tilbake, men som en ren religiøs humanistisk kirke, og med et nytt navn ”Unitarisk Samfund”. Både lovene for denne og Broderskabets Kirke er bevart. Det er som å lese om to forskjellige unitarkirker, og det er jo det det også er snakk om. Den konservative unitarismen i Norge tapte. Men tapet var ikke umiddelbart med Jansons avgang og masseutmeldelsen 1900, for han fortsatte privat å innkalle til unitarmøter.

  I mellomtiden forsøker Unitarisk Samfund å stable seg på beina igjen og sender beskjed til Haugerud i USA. Han kommer tilbake i 1904 og overtar som prest. Da oppstår den situasjonen at Janson og Haugerud konkurrerer om sine unitarmøter. I Oslo innkaller de til møter på søndager til samme tidspunkt, men i forskjellige lokaler. Slik blir det en periode mulig å følge konkurransen mellom den konservative og den radikale unitarbevegelse gjennom møteannonseringen i Norske Intelligenssedler. Dette pågår helt til april 1905, da Jansons ser seg slått. I alle fall her i Norge, men han fortsetter med litt møtevirksomhet i den menigheten han opprettet i Danmark.

  Haugerud går straks i gang med å revitalisere kirken, men det er for sent selv om en og annen optimistisk medlemsøkning finner sted. Alle tiltak synes å slå feil. Det unitariske kor og den unitariske ungdomsforening, med Tambs Lyches sønn som sekretær, legger fram et aktivitetsprogram som kan ta pusten av enhver, forsøket på å danne unitarmenighet i Skien … alt – absolutt alt – slår feil. Ja, selv menighetens eget medlemsblad, Unitaren, opphører etter bare én årgang! Haugerud gir ikke opp. Han drar i 1909 til England og ber om penger til kirkebygg, unitarer i Ungarn samler inn penger (et håndskrevet brev fra den ungarske unitarbiskop Joseph Ferencz er bevart: 1000 kroner gir ungarerne). Det blir aldri noekirkebygg. Det blir taust omkring unitarene, menighetens møter annonseres ikke mer. Det er omtrent nullopptak av medlemmer fra 1919 til 1937. Unitarisk Samfund synes å dø ut av seg selv. Kirkebøkene leveres inn, og 1950 forteller folketellingen at det bare er 17 unitarer i landet. Men de norske unitarenes historie slutter ikke her.

  Det kan se ut som den konservative unitarisme igjen har reist seg og trukket det lengste strå. En judaisert kristen unitarisme som ser seg som en forlengelse av norsk og transilvansk unitarisme, er nå representert her i landet i det registrerte trossamfunnet Unitarforbundet Bét Dávid (Den norske unitarkirke). Spørsmålet er om Janson hadde vedkjent seg denne formen for kristen unitarisme.

 7. Spennende.

  Jasså, så Vårt Land klarte ikke å holde fingrene unna og måtte på død og liv utstyre artikkelen med en kommenterende, karakteriserende og tendensiøs tittel.

  Ser de ikke at de står i en undertrykkertradisjon?

  Og ser de ikke at det er bestemte årsaker til at minoriteter «feilet» og i beste fall forble minoriteter da de forsøkte å etablere seg i det statsreligiøse Norge?

  Nei, det ser de ikke. Fordi redaksjonen er bemannet med ureflekterte Gimlekollen-folk som aldri har stilt et kritisk spørsmål til skolelagsteologien de er indoktrinert av.

  igjen er jeg millimetere fra å si opp abonnementet.

 8. Bibelen er Guds Ord. Den er skrevet av mennesker som er blitt inspirert av Guds Ånd.

  «Jesus er veien, sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen utenom gjennom Han. »

  «Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.»

  «Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.»

  «Og alle som tok imot han, gav ham rett til å bli Guds barn»

  «For vi er ikke frelst av gode gjerninger, men til gode gjerninger»

  «Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus»

  «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Han»

 9. heldigvis er fornuften min samsvarende med det som står i bibelen. At Jesus er den eneste veien til himmelen, som Silvia her skriver.

  Han er en levende Gud! Bank på, og det vil bli lukket opp for deg, LET og du vil FINNE!!!!!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s