Finsk jul – Hyvaa joulua!

Finsk kekri

  The Finnish Christmas has its roots in the old pagan harvest feast called kekri , named after the ancient Finnish cattle protector and fertility god. Kekri was celebrated around the end of November, or the end of the harvest season, marking the end of the year in the old agrarian calendar.

Den finske julen har sine røtter i den gamle hedenske høstfest kalt kekri, oppkalt etter den gamle finske buskapen protector og fruktbarhetsgud. Kekri ble feiret rundt slutten av november, eller slutten av høst-sesongen, som markerer slutten av året i den gamle jordbruks-kalenderen.

Etter at kristendommen nådde Finland i det 12. århundre begynte tradisjoner og vaner kekri å assimilere med kristen julefeiring.

 These preserved habits include food traditions, such like eating ham from pagan times and lutefisk during fast days from the Roman Catholic time.

Disse bevarte vanene inkluderer mat tradisjoner, slik som å spise skinke fra hedensk tid og lutefisk  imder fasten fra den katolske tiden.