Spansk jul – Feliz Navidad!

Attendite

Artikkelen under er oversatt med google translate og kan derfor inneholde oversettelsesfeil og gramatiske feil

Spain’s traditions during the Christmas season revolve around many of the same activities as in the rest of the world.  Just like anywhere else, families in Spain gather together to enjoy and celebrate.  Whatever the case the goal is to enjoy a few moments and share in the spirit of giving, kindness, and goodwill.  The elements of this exchange are very similar among all cultures: food, drink, song, dance, the exchanging of gifts, and other acts of generosity.  But in Spain, Christmas is also a very unique holiday, with beautiful traditions and customs that reflect the true character of the Spanish people.

Spanias tradisjoner i jula dreier seg om mange av de samme aktivitetene som i resten av verden. Akkurat som andre steder, familier i Spania samles sammen for å nyte og feire. Uansett hva tilfellet så er målet er å nyte noen minutter og dele og gi, vennlighet og velvilje. Elementene i denne utvekslingen er svært likt blant alle kulturer: mat, drikke, sang, dans, den utveksling av gaver og andre handlinger sjenerøsitet. Men i Spania, er julen også en veldig unik ferie, med vakre tradisjoner og skikker som reflekterer den sanne karakter av det spanske folk.

One symbol of Christ mas that still maintains much importance throughout Spain is the Nativity scene.  

Ett symbol på julen som fortsatt opprettholder mye vekt i hele Spania er Julekrybben. Disse scenene okkuperer torg i by og bygd over hele landet, og kan også bli sett i dører og inngangspartier i mange spanske boliger, samt i butikk vinduene, og de kan være ganske forseggjort. I mange små tettsteder, om nettene like før jul, torg kanskje har en levende Julekrybbe, m ed skuespillerne spille deler av Maria og Josef og de tre vise menn, samt levende dyr som ofte er forbundet med Kristi fødsel, som lam, sau og esler.

Also during the days leading up to Christmas, one might hear the voices of children singing in the streets, especially in the villages and small towns of rural Spain, where they still parti ci pate in the age old tradition called the

 Even though not as popular in recent times, in years past one could hear children singing Christmas carols in their neighborhoods, outside the homes of their neighbors or next to a Nativity scene.  In exchange the neighbors typically give the children a piece of candy or a few coins. «Aguinaldo». Selv om det ikke er så populært i nyere tid, i tidligere år kunne man høre barn synge julesanger i sine nabolag, utenfor hjemmene til sine naboer eller ved siden av en Julekrybbe. I bytte naboene vanligvis gi barna et stykke av drops eller noen mynter.

December 22, Christmas Lottery Winners are Announced 22. desember Christmas vinnere blir kunngjort  

On December 22, two important events take place.  Students are released from school for their winter vacations, and perhaps more importantly, they announce the winning number of the famous Christmas Lottery in Spain.  This lottery, by far the biggest in Spain, is a tradition practiced by many people who long to win the grand prize, which would make them instantly rich.  This tradition is deeply embedded in these holidays, dating back to 1763, when Carlos III initiated it.

22. desember to viktige hendelser finner sted. Elever får fri fra skolen for deres vinter ferie, og kanskje enda viktigere, annonserer de den vinnende antall av de berømte Christmas Lottery i Spania. Dette lotteriet, langt det største i Spania, er en tradisjon praktisert av mange mennesker som lengter etter å vinne hovedpremien, som ville gjøre dem kjapt rike. Denne tradisjonen er dypt forankret i slike ferier, som dateres tilbake til 1763, da Carlos III startet det.

Since then, not one year has passed without it, and it now is the symbolic moment in which Spaniards begin to celebrate the Christmas holidays. Siden da har ikke ett år passert uten det, og nå er den symbolske øyeblikket der spanjoler begynner å feire julehøytiden.

December 24, Christmas Eve 24 desember, julaften

Christmas Eve in Spain, called “Nochebuena”, just like in many parts of the world, is celebrated with two very important traditions, eating an enormous and decadent meal, and going to Christmas mass.  There is a wide variety of typical foods one might find on plates across Spain on this night.  Each region has its own distinct specialties.  Among typical dishes served on Christmas Eve and during the days that follow are roast lamb and suckling pig (typically served in the regions of Castilla León, Castilla la Mancha, and Madrid), foul like turkey or duck (commonly prepared in Andalucía), and an enormous variety of seafood, including shrimp, lobster, crab, and various types of fish like hake, trout, sea bream, sea bass, and salmon (common in many regions, but mostly on the costs).  For dessert, there is quite a spread of delicacies, among them are turrón and marzapan, desserts made of honey, egg and almonds that are Arabic in origin, as well as polvorones, a sweet bread kind of like elephant ears, and a variety of nuts and dried fruits.  To drink, one must have a glass of cava, the Spanish equivalent of champagne, although the Spanish say that cava is much better. After the meal, many Spaniards get their second wind and go to midnight mass, known as “La misa del Gallo”, or “Rooster Mass”, named such because the Rooster  is known as the first to announce the birth of Christ.

Julaften i Spania, kalt «Nochebuena», akkurat som i mange deler av verden, blir feiret med to svært viktige tradisjoner, spise en enorm og dekadent måltid, og så gå til julemesse. Det er et bredt utvalg av typiske matvarer man kan finn på tallerkenen i Spania på denne natten. Hver region har sin egen distinkte spesialiteter. blant typiske retter servert på julaften og i dagene som følger er lammesteik og die-gris (vanligvis servert i regionene Castilla León, Castilla la Mancha, og Madrid), foul som Tyrkia eller andebryst (vanligvis utarbeidet i Andalucía), og et enormt utvalg av sjømat, blant annet reker, hummer, krabbe, og ulike typer fisk som lysing, ørret, sea bream, havabbor og laks (Felles i mange regioner, men mest på kysten). Til dessert er det ganske spredning av delikatesser, blant dem er Turrón og marzapan, desserter laget av honning, egg og mandler som er arabisk opprinnelse, samt polvorones, en søt brød type som ligner elefant ører, og et utvalg av nøtter og tørket frukt. Til drikke må man ha et glass cava, den spanske tilsvarende champagne, men den spanske si at cava er mye bedre. Etter måltidet mange spanjoler går til midnatt messen, kjent som «La Misa del Gallo» eller «Rooster Mass», navngitt slik fordi Rooster er kjent som den første til å annonsere fødselen av Kristus.

December 25, Christmas Day 25. desember juledag

Christmas day is more or less a continuation of what began the day before. People spend time with their families, they eat another large meal, although not as big as the one the day before, and in many families, children enjoy the gifts that they have received from “Papa Noel”, the Spanish equivalent of Santa Claus.  The custom of giving gifts on this date is not as popular as it is in many countries, as Spaniards traditionally wait until Three King’s Day to exchange gifts.

Første juledag er mer eller mindre en videreføring av det som startet dagen før. Folk tilbringer tid med sine familier, de spiser en stor middag, men ikke så stor som den ene dagen før, og i mange familier, barn nyter de gaver som de har mottatt fra «Papa Noel», er det spanske motstykket til Santa Claus. Skikken med å gi gaver på denne datoen er ikke så populært som det er i mange land, som spanjolene tradisjonelt venter til Three King’s Day for å utveksle gaver.

December 28, Day of the Innocents 28. desember Day of the Innocents

December 28 marks a day of celebration exclusively Spanish called the Day of the Innocents.  Although the roots of this day are bloody, in modern times, the customs practiced on this day are very jovial and fun.   The anniversary of the murder of many children committed by Herod in Judea, ironically many laughs are had on this day, especially by the natives.  Many foreigners who are in Spain become very confused as absurd or incredible news appears in the papers, municipal governments stage baffling practical jokes on their citizens, and friends and acquaintances cannot be trusted for their word.

28 desember markerer en dag for feiring utelukkende spansk kalles Day of the Innocents. Selv om røttene til denne dagen er blodig, i moderne tid, er denne dagen veldig jovial og morsom. Årsdagen for mordet på mange barn begått av Herodes i Judea, ironisk nok mange ler på denne dagen, spesielt av de innfødte. Mange utlendinger som er i Spania blitt veldig forvirret som absurde og utrolige nyheter vises i avisene, kommunale myndigheter gjør uforståelige praktiske vitser på sine borgere, og venner og bekjente kan ikke stole på deres ord.