U2 – jul

U2 – I Believe In Father Christmas

They said there’ll be snow at Christmas
They said there’ll be peace on Earth
But instead it just kept on raining
A veil of tears for the Virgin’s birth
I remember one Christmas morning
A winters light and a distant choir
And the peal of a bell and that Christmas Tree smell
And their eyes full of tinsel and fire
They sold me a dream of Christmas
They sold me a Silent Night
And they told me a fairy story
‘Till I believed in the Israelite
And I believed in Father Christmas
And I looked at the sky with excited eyes
‘Till I woke with a yawn in the first light of dawn
And I saw him and through his disguise

I wish you a hopeful Christmas
I wish you a brave New Year
All anguish pain and sadness
Leave your heart and let your road be clear
They said there’ll be snow at Christmas
They said there’ll be peace on Earth
Hallelujah Noel be it Heaven or Hell
The Christmas you get you deserve.

La la la la la la la la la la

Russisk jul – Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom!

Det er brukt google translate på artikkelen under og den kan derfor inneholde noen ordfeil og gramatiske feil

Tretten dager etter Vest Christmas, on January 7th, feirer den russisk-ortodokse kirken sin julen, i samsvar med den gamle julianske kalenderen. Det er en dag med både høytidelige ritualer og glad feiring

After the 1917 Revolution, Christmas was banned throughout Russia, along with other religious celebrations.

Etter revolusjonen i 1917 ble julen forbudt over hele Russland, sammen med andre religiøse feiringer.

It wasn’t until 75 years later, in 1992, that the holiday was openly observed.

Det var ikke før 75 år senere, i 1992, at ferien var åpent observert.

Today, it’s once again celebrated in grand fashion, with the faithful participating in an all-night Mass in incense-filled Cathedrals amidst the company of the painted icons of Saints.

I dag er det nok en gang feiret i stor stil, med de troende som deltar i et all-night Messe i røkelse-fylte Katedraler midt i selskap med de malte ikoner av helgener.

 Christmas is one of the most joyous traditions for the celebration of Eve comes from the Russian tradition. On the Eve of Christmas, it is traditional for all family members to gather to share a special meal.

Julen er en av de mest gledelige tradisjoner for feiringen av Eva kommer fra den russiske tradisjonen. Like før jul, er det tradisjon for alle familiemedlemmer å samles for å dele et spesielt måltid.

The various foods and customs surrounding this meal differed in Holy Russia from village to village and from family to family, but certain aspects remained the same.

De ulike matvarer og skikker omkring dette måltidet varierte i hellige Russland fra landsby til landsby og fra familie til familie, men visse aspekter forble den samme.

 An old Russian tradition, whose roots are in the Orthodox faith, is the Christmas Eve fast and meal.

En gammel russisk tradisjon, som har røtter i den ortodokse tro, er det julaften faste og måltid.

The fast, typically, lasts until after the evening worship service or until the first star appears.

Fasten, varer til etter kveldens gudstjeneste eller før den første stjernen vises.

The dinner that follows is very much a celebration, although, meat is not permitted.

Middagen som følger er veldig mye en feiring, selv om kjøtt er ikke tillatt.

Kutya (kutia), a type of porridge, is the primary dish. Kutya (kutia), en type grøt, er den primære parabolen.

It is very symbolic with its ingredients being various grains for hope and honey and poppy seed for happiness and peace.

Det er veldig symbolsk med ingredienser som ulike korn for håp og honning og valmue frø for lykke og fred.

Once the first star has appeared in the sky, the festivities begin.

Når den første stjernen har dukket opp på himmelen, kan festen begynne.

Although all of the food served is strictly Lenten, it is served in an unusually festive and anticipatory manner and style.

Selv om all mat servert er strengt fastetiden, er det servert i en usedvanlig festlig og antatt måte og stil.

The Russians call this meal: «The Holy Supper.» The family gathers around the table to honor the coming Christ Child. A white table-cloth, symbolic of Christ’s swaddling clothes, covers the Table.

Russerne kaller dette måltidet: «Den hellige suppe.» Familien samles rundt bordet for å ære den kommende Jesusbarnet. A hvite duken, et symbol på Kristi Swaddling klær, dekker bordet.

Hay is brought forth as a reminder of the poverty of the Cave where Jesus was born.

Hay bringes frem som en påminnelse om fattigdom i hulen hvor Jesus ble født.

A tall white candle is place in the center of the Table, symbolic of Christ «the Light of the World.»

Et høyt hvitt lys er plassert i midten av bordet, et symbol på Kristus «the Light of the World.

» A large round loaf of Lenten bread, «pagach,» symbolic of Christ the Bread of Life, is placed next to the Candle.

Et stort rundt brød av fastetiden brød, «pagach,» symbolske Kristus-livets brød, er plassert ved siden av lyset.

 The meal begins with the Lord’s Prayer, led by the father of the family.

Måltidet begynner med Fadervår, ledet av faren i familien.

 A prayer of thanksgiving for all the blessings of the past year is said and then prayers for the good things in the coming year are offered.

En bønn for takksigelse for alle velsignelsene av det siste året er blitt sagt og bønner for de gode tingene i det kommende året blir tilbudt.

The head of the family greets those present with the traditional Christmas greeting: «Christ is Born!» The family members respond: «Glorify Him!»

Lederen av familien hilser de tilstedeværende med den tradisjonelle julen hilsenen: «Kristus er født!» The familiemedlemmer svarer: «Glorify Ham!

The Mother of the family blesses each person present with honey in the form of a cross on each forehead, saying: «In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, may you have sweetness and many good things in life and in the new year.»

Mor i familien velsigner hver person tilstede med honning i form av et kors på hver panna, og sa: «I navnet til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånd, kan du ha sødme og mange gode ting i livet og i det nye året.

Following this, everyone partakes of the bread, dipping it first in honey and then in chopped garlic.

Etter dette, alle spiser av brødet, dyppet den første i honning og deretter i hakket hvitløk.

Honey is symbolic of the sweetness of life, and garlic of the bitterness. Honning er symbolsk for sødme av liv, og hvitløk av bitterhet.

The «Holy Supper» is then eaten (see below for details).

The «Hellige suppe» er da spist (se nedenfor for detaljer).

After dinner, no dishes are washed and the Christmas presents are opened.

Etter middag er ingen retter vasket og julegaver er åpnet.

Then the family goes to Church, coming home between 2 and 3 am.

Så går familien til kirken, og kommer hjem mellom 2 og 3 am.

On the Feast of the Nativity, neighbors and family members visit each other, going from house to house , eating, drinking and singing Christmas Carols all the day long.

På Feast of the Nativity, naboer og familie besøker hverandre, går fra hus til hus, spise, drikke og synger Christmas Carols hele dagen lang.

The «Holy Supper» The «Holy Supper»

Christmas Eve dinner is meatless but festive. Julaften middag er uten kjøtt men festlig.

The most important ingredient is a special porridge called kutya. Den viktigste ingrediensen er en spesiell grøt kalt kutya.

It is made of wheatberries or other grains which symbolize hope and immortality, and honey and poppy seeds which ensure happiness, success, and untroubled rest. Den er laget av wheatberries eller andre kornsorter som symboliserer håp og udødelighet og honning og valmuefrø som sikrer lykke, suksess, og ubekymret hvile.

A ceremony involving the blessing of the home is frequently observed. En seremoni med velsignelse fra hjemmet er ofte observert.

 The kutya is eaten from a common dish to symbolize unity. Grøten kutya blir spist av en felles tallerken for å symbolisere samhold.

 Some families used to throw a spoonful of kutya up to the ceiling. Noen familier brukte til å kaste en skje kutya opp til taket. According to tradition, if the kutya stuck, there would be a plentiful honey harvest. Ifølge tradisjonen om kutya stakk, ville det være en rik honning innhøsting.
 

Traditionally, the «Holy Supper» consists of 12 different foods, symbolic of the 12 Apostles. Tradisjonelt «Holy Supper» består av 12 ulike matvarer, symbolsk for de 12 apostlene.

Although there was also some variation in the foods from place to place and village to village, the following is a good summary of what was typically served. Selv om det også var litt variasjon i maten fra sted til sted og landsby til landsby, er følgende en god oppsummering av hva som var typisk servert. The twelve foods are: De tolv matvarer er:

1) Mushroom soup with zaprashka; this is often replaced with Sauerkraut soup 1) Sjampinjong suppe med zaprashka, dette er ofte erstattet med Sauerkraut suppe
‘2) Lenten bread («pagach») 2) Lenten brød ( «pagach»)
3) Grated garlic 3) revet hvitløk
4) Bowl of honey 4) en skål med honning
5) Baked cod 5) Bakt torsk
6) Fresh Apricots, Oranges, Figs and Dates 6) Friske Aprikoser, appelsiner, fiken og dadler
7) Nuts 7) Nøtter
8) Kidney beans (slow cooked all day) seasoned with shredded potatoes, lots of garlic, salt and pepper to taste 8) Kidney bønner (kokt sakte hele dagen) krydret med revne poteter, masse hvitløk, salt og pepper etter smak
9) Peas 9) Erter
10) Parsley Potatoes (boiled new potatoes with chopped parsley and margarine) 10) Persille poteter (kokte nypoteter med hakket persille og margarin)
11) Bobal’ki (small biscuits combined with sauerkraut or poppyseed with honey) 11) Bobal’ki (liten kjeks kombinert med surkål eller valmuefrø med honning)
12) Red Wine 12) Red Wine It was once common practice, on Christmas Eve, for groups of people masquerading as manger animals to travel from house to house, having themselves a rousing good time, and singing songs known as kolyadki . Det var en gang vanlig praksis, på julaften, for grupper av mennesker som kler seg ut som dyr å reise fra hus til hus, ha seg en fengende god tid, og synge sanger kjent som kolyadki.

Some kolyadki were pastoral carols to the baby Jesus, while others were homages to the ancient solar goddess Kolyada, who brings the lengthening days of sunlight through the winter. Noen kolyadki var pastoralt carols til Jesusbarnet, mens andre ble homages til gamle solenergi gudinnen Kolyada, som bringer forlenge dagene av sollys gjennom vinteren.

In return for their songs, the singers were offered food and coins, which they gladly accepted, moving on to the next home. Til gjengjeld for sangene deres, ble sangere tilbys mat og mynter, som de gjerne akseptertr, og gikk videre til neste hjem.

Ded Moroz and yolka Fader Frost og yolka

The origin of Santa Claus is in St. Nicholas. Opprinnelsen til julenissen er i St. Nicholas.

He was born in Asia Minor at at the Greco-Roman city of of Myra in the province of Lycia, at a time when the region was entirely Greek in origin. Han ble født i Lilleasia på at den gresk-romerske byen i Myra i provinsen Lykia, i en tid da området var helt gresk opprinnelse.

Due to the suppression of religion during the Soviet regime, St. Nicholas was replaced by Ded Moroz or Grandfather Frost, the Russian Spirit of Winter who brought gifts on New Year’s. På grunn av undertrykkelsen av religion under den sovjetiske regimet ble St. Nicholas erstattet av Fader Frost eller Bestefar Frost, den russiske Spirit of Winter som brakte gaver til nyttår.

He is accompanied by Snyegurochka, the Snowmaiden, who helps distribute the gifts. Han blir akkompagnert av Snyegurochka, den Snowmaiden, som hjelper distribuere gaver. 

The Christmas tree (Yolka) is yet another tradition banned during the Soviet era.To keep the custom alive, people decorated New Year’s trees, instead. Juletreet (Yolka) er nok en tradisjon forbudt under den sovjetiske era. For å holde denne skikken i live, folk dekorerte nyttår trær, i stedet.

Since ornaments were either very costly or unavailable, family trees were trimmed with homemade decorations and fruit. Siden ornamenter var enten svært dyrt eller utilgjengelig, ble slektstrær trimmet med hjemmelaget pynt og frukt.

Yolka comes from the word which refers to a fir tree. Yolka kommer fra ordet som refererer til en edelgran.

 The custom of decorating Christmas trees was introduced to Russia by Peter the Great, after he visited Europe during the 1700’s. Skikken med å dekorere juletrær ble introdusert til Russland av Peter den store, etter at han besøkte Europa i løpet av 1700-tallet.

 Why January 7? Hvorfor 7 januar?

In ancient times, many, mostly unreliable methods had been used to calculate the dates according to either the lunar or solar cycles. I antikken mange hadde mest upålitelige metoder blitt brukt for å beregne datoer henhold til enten det galskap eller solens sykluser.

By Roman times, the calendar had become three months out with the seasons, so in 46 BC, Julius Caesar commissioned the astronomer, Sosigenes to devise a more reliable method. Av romersk tid hadde kalenderen blitt tre måneder med årstidene, så i 46 f.Kr. Julius Cæsar bestilt astronomen, Sosigenes å utarbeide en mer pålitelig metode.

This, we know as the Julian Calendar and was used widely for 1500 years. Dette kjenner vi som den julianske kalenderen, og ble flittig brukt i 1500 år.

 The month of his birth, Caesar had named Quintilis, but the Roman Senate later re-named it Julius (July) in his honour. Måned hans fødsel hadde Cæsar navngitt Quintilis, men det romerske senatet senere omdøpt den Julius (juli) til ære for ham. I

n those days, February had 30 days every 4 years. I disse dager hadde 30 februar dager hvert 4 år. However, this calendar was still 11 minutes and 14 seconds longer than the solar year, so that by the year 1580, the calendar had accumulated 10 days off again. Imidlertid var denne kalenderen fortsatt 11 minutter og 14 sekunder lenger enn solens året, slik at innen år 1580, hadde kalenderen akkumulert 10 dager igjen.

In 1582, therefore, Pope Gregory XIII corrected the difference between the sun and calendar by ordering 10 days dropped from October, the month with the least Roman Catholic Feast days. I 1582,  korrigerte Pope Gregory XIII forskjellen mellom sola og kalenderen ved bestilling av 10 dager falt fra oktober, måneden med minst katolske høytidsdager.

His calendar, we know as the Gregorian Calendar , which is used in almost all of the world today. Hans kalender, kjenner vi som den gregorianske kalenderen som brukes i nesten hele verden i dag.

Pope Gregory made further changes to keep the calendar in line, which on average is only 26.3 seconds longer than the solar year. The Gregorian Calendar is so accurate that it will take until the year 4316 to gain a whole day on the sun. Gregor gjort flere endringer for å holde kalenderen i linjen, som i gjennomsnitt bare 26,3 sekunder lenger enn solens året. Gregorianske kalenderen er så nøyaktig at det vil ta før år 4316 å få en hel dag på sola.

That year, 1582, October 5th became October 15th and was immediately adopted in most Roman Catholic nations of Europe. Samme år, 1582, 5 oktober ble den 15 oktober, og ble umiddelbart tatt i bruk i de fleste katolske land i Europa.

Various German states kept the Julian Calendar until 1700. Forskjellige tyske stater beholdt den julianske kalender til 1700. Britain and the American Colonies didn’t change until 1752, but Russia and Turkey did not adopt the Gregorian Calendar until the early 1900’s. Storbritannia og de amerikanske koloniene ikke endres før 1752, men Russland og Tyrkia adoptere ikke den gregorianske kalenderen før tidlig på 1900-tallet.

 So, January 7th by the Georgian Calendar would have been December 25th by the old Julian Calendar and is therefore why it is still Christmas Day for the Russian Orthodox Church. Så, 7 januar av den georgiske Kalender ville ha blitt 25 desember ved den gamle julianske kalenderen og er derfor hvorfor det er fortsatt juledag for den russisk-ortodokse kirke.

Many Russians will have celebrated along with the rest of us and will then celebrate again on the Orthodox date. Mange russere vil ha feiret sammen med resten av oss og vil deretter feire igjen på den ortodokse dato.

New Year Eve instead of Christmas

Few people in Russia remember, but when the communists took power in 1917 they banned the open expression of religion. Få folk i Russland huske, men da kommunistene tok makten i 1917 de forbød åpent uttrykk for religion. While it was easy to pray at home, the Russian people were concerned about giving up their traditional Christmas celebration. Mens det var lett å be hjemme var det russiske folk opptatt av å gi opp sin tradisjonelle julefeiring.But where there is a will, there is a way! Men hvor det er vilje, er det en måte!

They re-invented the New Year’s holiday tradition to include a decorated tree, and introduced a character called «Grandfather Frost.» Known as «Ded Moroz,» Grandfather Frost looked very much like the western «Santa Claus» or «Pere Noel» – except he wore a blue suit. De re-oppfant nyttår ferie tradisjon for å inkludere et pyntet treet, og introduserte en figur kalt «Bestefar Frost.» Kjent som «Fader Frost, så« Bestefar Frost svært lik den vestlige «Santa Claus» eller «Pere Noel» — bortsett fra han bar en blå dress.

 Actually, Ded Moroz was a character that existed in the pagan culture, centuries earlier. Egentlig var Fader Frost et tegn som fantes i den hedenske kultur, århundrer tidligere. For a time, Christmas was all but forgotten. For en tid var julen nesten glemt. In fact, it was generally celebrated only in small villages, where the citizenry was far from the prying eyes of the Party. Faktisk var det generelt feiret bare i små landsbyer, der innbyggerne ble langt fra nysgjerrige øyne partiet.

 Today, Christmas is celebrated again, on January 7. I dag er julen feires igjen, den 7. januar. But, to date, New Year’s remains the bigger event. Men til dags dato, Nyttårsaften er fortsatt den store begivenheten.

Greg Lake – I Believe in Father Christmas

They said there’ll be snow at Christmas
They said there’ll be peace on Earth
But instead it just kept on raining
A veil of tears for the Virgin’s birth
I remember one Christmas morning
A winters light and a distant choir
And the peal of a bell and that Christmas Tree smell
And their eyes full of tinsel and fire
They sold me a dream of Christmas
They sold me a Silent Night
And they told me a fairy story
‘Till I believed in the Israelite
And I believed in Father Christmas
And I looked at the sky with excited eyes
‘Till I woke with a yawn in the first light of dawn
And I saw him and through his disguise

I wish you a hopeful Christmas
I wish you a brave New Year
All anguish pain and sadness
Leave your heart and let your road be clear
They said there’ll be snow at Christmas
They said there’ll be peace on Earth
Hallelujah Noel be it Heaven or Hell
The Christmas you get you deserve.

La la la la la la la la la la….