Tysk jul – Froehliche Weihnachten!

I teksten er det brukt google translate og den inneholder derfor språkfeil og gramatiske feil

Ifølge legenden på julaften i Tyskland elver tur til vin, dyr snakker til hverandre, tre blomster bære frukter, fjell åpnes opp for å få fram verdifulle edelstener, og kirkeklokkene kan høres ringe fra bunnen av havet.

Of course, only the pure in heart can witness this Christmas magic.

Selvfølgelig, bare de som er rene av hjertet kan vitne denne julens magi.

All others must content themselves with traditional German celebrating, of which there is plenty.

Alle andre må lage innholdet selv med tradisjonell tysk feiring, som det er rikelig av.

As a matter of fact, there is so much celebrating that is has to begin on December 6th, St. Nicholas Day.

Faktisk, det er så mye å feire at man må begynne 6. desember, St. Nicholas Day.

As in many other European countries, on the eve of Dec. 6th children place a shoe or boot by the fireplace.

Som i mange andre europeiske land, like før den 6 desember barn plasserer en sko eller støvel ved peisen.

During the night, St. Nicholas, the patron saint of children, hops from house to house carrying a book of sins in which all of the misdeeds of the children are written.

I løpet av natten,  St. Nicholas, skytshelgen for barn, går fra hus til hus og bærer en bok full av synder og alle ugjerninger barna har gjort er skrevet.

If they have been good, he fills the shoe or boot with delicious holiday edibles.

Hvis de har vært snille, fyller han sko eller støvel med deilig ferie edibles.

If they have not been good, their shoe is filled with twigs.

Hvis de ikke har vært snille, er deres sko fylt med kvister.

December 21st, supposedly the shortest day (longest night) of the year, is dubbed St. Thomas Day.

Desember 21st, angivelig den korteste dag (lengste natt) i året, er kalt St. Thomas Day.

In parts of the Sauerland, whoever wakes up late or arrives late to work on that day is issued the title «Thomas Donkey.»

I deler av Sauerland, den som våkner sent eller kommer sent til å arbeide på denne dagen er gitt tittelen «Thomas Esel.»

 They are given a cardboard donkey and are the subject of numerous jokes throughout the day.

De er gitt en papp esel og er gjenstand for mange vitser hele dagen.

But this gentle abuse ends deliciously with round, iced currant buns called «Thomasplitzchen.»

Men denne milde fleipen ender deilig med rund, iset currant boller kalt «Thomasplitzchen.»

This is all preliminary to the excitement of Christmas Eve.

Dette er bare forberedelsen til den spenningen som skjer på julaften.

Prior to the evening feast, is the presentation of the tree.

Før kveldens fest, er presentasjonen av treet.

The Christmas tree, as we know it, originated in Germany.

Juletreet, slik vi kjenner det, oppsto i Tyskland.

It has a mysterious magic for the young because they are not allowed to see it until Christmas Eve.

Det har en mystisk magi for de unge fordi de har ikke lov til å se den før julaften.

While the children are occupied with another room (usually by Father) Mother brings out the Christmas tree and decorates it with apples, candy, nuts, cookies, cars, trains, angels, tinsel, family treasures and candles or lights.

Mens barna er opptatt med et annet rom. Mor bringer ut juletre og dekorerer den med epler, godteri, nøtter, kjeks, biler, tog, engler, tinsel, familie skatter og lys eller lys.

The presents are placed under the tree. Gavene legges under treet.

Somewhere, close to the bright display are laid brilliantly decorated plates for each family member, loaded with fruits, nuts, marzipan, chocolate and biscuits.

Somewhere er nær klart display lagt briljant dekorerte plater for hvert familiemedlem, lastet med frukt, nøtter, marsipan, sjokolade og kjeks.

When all is ready a bell is rung as a signal for the children to enter this Christmas fantasy room.

Når alt er klart en bjelle ringer som et signal for barna å gå inn denne julens fantasi rom.

Carols are sung, sometimes sparklers are lit, the Christmas story is read and gifts are opened. Carols blir sunget, noen ganger sparklers er tent, jule historien er lest og gaver er åpnet.

«Dickbauch» means «fat stomach» and is a name given to the Christmas Eve because of the tradition that those who do not eat well on Christmas Eve will be haunted by demons during the night. «Dickbauch» betyr «feit mage» og er et navn gitt til julaften på grunn av tradisjon at de som ikke spiser godt på julaften vil bli hjemsøkt av demoner om natten. So the opportunity is given to enjoy dishes such as suckling pig, «reisbrei» (a sweet cinnamon), white sausage, macaroni salad, and many regional dishes. Så muligheten er gitt til å nyte retter som die pig, «reisbrei» (en søt kanel), hvit pølse, makaroni salat, og mange regionale retter.

Christmas Day brings with it a banquet of plump roast goose, «Christstollen» (long loaves of bread bursting with nuts, raisins, citron and dried fruit), «Lebkuchen» (spice bars), marzipan, and «Dresden Stollen» ( a moist, heavy bread filled with fruit). Juledag bringer med seg en bankett i trivelig gåsesteken, «Christstollen» (lange brød sprengning med nøtter, rosiner, citron og tørket frukt), «Lebkuchen» (Spice barer), marsipan, og «Dresden Stollen» (en fuktig , tunge brød fylt med frukt).

Of Special Note… Of Special Note …

The custom of trimming and lighting a Christmas tree had its origin in pre-Christian Germany, the tree symbolizing the Garden of Eden. Skikken med beskjæring og lyssetting et juletre hadde sin opprinnelse i førkristen Tyskland, treet symboliserer Garden of Eden. It was called the «Paradise Baum,» or tree of Paradise. Det ble kalt «Paradise Baum», eller tre av Paradise. Gradually, the custom of decorating the tree with cookies, fruit and eventually candles evolved. Gradvis utviklet seg skikken med å pynte treet med kjeks, frukt og eventuelt lys. Other countries soon adapted the custom. Andre land fort tilpasset skikken. Charles Dickens called it «The Pretty German Toy.» Charles Dickens kalte det «The Pretty tyske Toy.

R ecipes … R ecipes …

Reisbrei (Rice Porridge) Reisbrei (risengrynsgrøt)

½ converted rice ½ konvertert ris
1 quart milk 1 liter melk
Pinch of salt Klype salt
4 tbls. 4 tbls. sugar sukker
1 tbl. 1 TBL. butter smør
¼ cup raisins, optional ¼ kopp rosiner, valgfritt

Cook rice in milk with salt and butter, very slowly until kernels are tender but have not lost their shape. Koke ris i melk med salt og smør, veldig sakte fram kjerner er møre, men ikke har mistet sin form. If you have patience, do this in the top of a double broiler. Hvis du har tålmodighet, gjøre dette på toppen av en dobbel broiler. It will take 1 ½ to 2 hours but will be worth it. The mixture should be very thick and can be stirred several times during cooking. Det tar 1 ½ til 2 timer, men vil være verdt det. Blandingen skal være svært tykk og kan bli rørt flere ganger under matlagingen. When done, flavor with sugar, cinnamon and add raisins–if you are using them. Når du er ferdig, smaken med sukker, kanel og legg rosiner – hvis du bruker dem. This may be served hot or cold. Dette kan serveres varm eller kald.

Lebkuchen (Spice Bars) Lebkuchen (Spice Bars)

2 cups honey 2 kopper honning
5 ½ cups flour 5 ½ kopper hvetemel
¾ cup grated unblanched almonds ¾ kopp revet unblanched mandler
1 tsp. 1 ts. cinnamon kanel
½ tsp. ½ ts. powdered cloves powdered cloves
¾ cup mixed candied fruits (orange, lemon and citron peel) ¾ kopp blandet kandiserte frukt (appelsin, sitron og Citron peel)
½ tsp. ½ ts. baking powder bakepulver
Egg White Icing (see recipe below) Egg White Icing (se oppskrift nedenfor)

Heat honey until thin; do not boil. Heat honning før tynn, ikke koke. Mix in all other ingredients except icing. Bland alle ingrediensene unntatt ising. Turn onto floured board and knead until smooth, adding a little flour if necessary. Turn onto floured bord og kna helt glatt, og legger litt mel om nødvendig. Roll with a floured rolling pin to ½» thickness. Grease and flour a baking sheet and lay rolled dough on it. Bake in pre-heated 350 degrees oven about 20 minutes. Spread with icing while hot; cool before cutting into rectangles. Roll med en floured rullerende pin til ½ «tykkelse. Smør og mel en bakervarer ark og lå rullet deigen på det. Stekes i forvarmet ovn 350 grader ca 20 minutter. Spre med ising mens varm, kjølig før kutte i rektangler.

Egg White Icing Egg White Icing

2 egg whites 2 eggehviter
1 ¼ cups confectioner’s sugar, shifted 1 ¼ cups Conditori sukker, forskjøvet
1 tbl. 1 TBL. lemon juice sitronsaft

Whip egg whites until they stand in stiff peaks. Add sugar and lemon and juice and continue beating until thick and glossy. Pisk eggehvitene til de står i stive topper. Tilsett sukker og sitron og saft og fortsette å slå til tykt og glanset. Spread on cake or cookies with a spatula. Spredt på kake eller informasjonskapsler med en stekespade.