Chris Brown – This christmas

Hang all the mistletoe
Im gonna get to know you better
This christmas
And as we trim the tree
How much fun its gonna be together
This christmas
the Fireside is blazing bright
Were caroling through the night
this christmas, will be
A very special christmas, for me
oahoahoaoahhh

ha, lets go

Presents and cards are here
My world is filled with cheer and you
This christmas
And as I look around
Your eyes outshine the town, they do
This christmas
the Fireside is blazing bright
and were caroling through the night

And this christmas, will be
A very special christmas, for me yeah
wowoohwow

shake a hand, shake a hand now…
nononononow

oooh the Fireside is blazing bright
and were caroling through the night
And this christmas, will be so special for you and me, yes it will be

shake a hand now..come on everybody shake a hand now
family hey we’ll be together to make this christmas right

yes we will..

Ungarsk jul – Kellemes Karacsonyi unnepeket!

Budapesti Karácsonyi Vásár

I teksten under er det brukt Google translate og den inneholder derfor enkelte gale oversettelser og gramatikk

Christmas in Hungary is celebrated differently today from when Hungarian culture was more centered on village life. Christmas in Ungarn feires forskjellig i dag fra da ungarske kulturen var mer sentrert i landsbylivet.

Hungarian Christmas traditions are a mixture of Christian traditions, pagan traditions, Eastern European traditions, and Western European traditions. Ungarske juletradisjoner er en blanding av kristne tradisjoner, hedenske tradisjoner, øst-europeiske tradisjoner, og vest-europeiske tradisjoner. Hungarians traditionally celebrate Advent before Christmas with wreaths and with the Advent calendar. Ungarere tradisjonelt feire advent før jul med kranser og med adventskalender. These are both indicative of the German influence on Christmas traditions in Hungary. Dette er både et tegn på den tyske innflytelse på juletradisjoner i Ungarn. Folk traditions have their roots in village customs and may or may not be practiced today. Folk tradisjoner har sine røtter i landsbyen skikker og kan eller ikke kan praktiseres i dag.

Mikolas and Krampusz Mikolas og Krampusz

 Romania and Moldova however, December 6 has long been celebrated as St. Mikolas Day – or the Day of St. Nicholas. Lignende til Romania og Similar toMoldova derimot, desember 6 har lenge blitt feiret som St. Mikolas Day – eller Day of St. Nicholas. Children set their shoes or boots out overnight instead of hanging stockings – and as a result, they receive edible treats and small gifts. Barn satte sine sko eller støvler ut over natten i stedet for å henge strømper – og som et resultat, får de spiselige behandler og små gaver. Naughty children may be warned of Krampusz, a mean-spirited goblin who is said to whip children who disobey their parents. Naughty barn kan bli varslet om Krampusz, en gjennomsnittlig-spirited tusse som sies å piske barn som bryter sine foreldre.

St. Luca’s Day St. Luca’s Day

December 13 is celebrated as St. Luca’s day. 13 desember feires som St. Luca dag. Historically, in villages across Hungary, men would begin to carve a stool from wood on this day with the intent to finish just before Christmas. Historisk i landsbyer over hele Ungarn, ville menn begynner å skjære en krakk av tre på denne dagen med den hensikt å avslutte like før jul. If stood upon during the Christmas church service, the carvers of the stools would be able to identify which members of the congregation were witches. Hvis det sto på i julen gudstjeneste, de skar av avføringen kunne identifisere hvilke medlemmer av menigheten var hekser. However, detection of a witch meant that the witch would immediately attempt to catch the villager who spotted her. Men oppdagelsen av en heks betydde at heksen ville umiddelbart forsøke å fange landsbybuar som oppdaget henne. The villager, running from the witch, was supposed to spread grain or seeds to prevent the witch from catching him. Den landsbyboer, kjørt fra heksen, skulle spre korn eller frø for å hindre at heksen fra fanger ham. For this reason, makers of the Luca stool would carry a bag of millet or poppy seeds with them to church on this day. Av denne grunn vil produsentene av Luca avføringen bære en pose med hirse eller valmuefrø med dem i kirken på denne dagen.

Carolers Carolers

Also similar to Romanian Christmas customs, a group of village boys would dress up in costume and sing carols throughout the village. Også ligner rumenske julen skikker, en gruppe landsby gutter ville kle seg i kostymer og synger julesanger i hele landsbyen. This, like the carving of the Luca stool, is rarely practiced, especially in metropolitan areas. Dette, som ristingen av Luca avføring er sjelden praktiseres, spesielt i byområder. Today, nativity plays are performed instead. I dag er nativity skuespill fremført istedet.

After Christmas Etter jul

Christmas in Hungary has been traditionally celebrated until the 27th of December. Jul i Ungarn har vært tradisjonelt feiret før den 27. desember. Folk customs are remembered, if not practiced as they were originally intended, on this day. Folk skikker blir husket, hvis ikke praktiserte som de opprinnelig var ment, på denne dagen. Well-wishers spread hopes of good fortune to village families. Godt wishers spre håp om lykke til landsby familier. Wine blessed on this day was said to have special curative powers Wine velsignet på denne dagen ble sagt å ha spesielle helbredende krefter