Snømannen Kalle

Snømannen Kalle
var så grei og god som gull.
Tenk at nesen hans var en gulerot,
begge øynene av kull.Snømannen Kalle
var av is og sne og vann.
Men det sies at en vinternatt
ble det liv i Kallemann
Det må ha vært litt trolldom
i den flosshatten han fikk,
for tidlig neste morgen
så var Kalle ute og gikk. 
 
Snømannen Kalle
var det liv i, kan du tro.
Alle barna så at han kunne gå
og han vinket litt og lo.Snømannen Kalle,
kjente solen som en brann.
Og han sa som så:
«La oss leke nå
før jeg smelter bort som vann»
Ute i gaten med et kosteskaft i hand
løp han ut og inn som en virvelvind,
ropte «Ta meg om du kan»

Så fór han rundt omkring i by’n
og stanset aldri opp.
Han bare sto et øyeblikk
da konstabelen ropte: Stopp!

For snømannen Kalle
måtte skynde seg avsted,
så han sa: «Farvel,
jeg må dra i kveld,
jeg må fly som bare det.»
Dumpedi-dump-dump
Dumpedi-dump-dump
Kalle går og går
Dumpedi-dump-dump
Dumpedi-dump-dump
Velkommen neste år!

 
«Frosty the snowman»
Til norsk ved Arne Bendiksen

Italiensk jul – Buone Feste Natalizie!

Traditional Christmas Song from Calabria – Notte Santa

Campani a Festa

Teksten er oversatt med Google-translate og kan derfor inneholde gramatikkfeil

Instead of writing letters to Santa Claus asking for presents (or, in the digital age, e-mailing Santa Claus ), Italian children write letters to tell their parents how much they love them. For eksempel, i stedet for å skrive brev til Julenissen og be om gaver (eller, i den digitale tidsalderen, e-post Santa Claus), italienske barn skriver brev for å fortelle foreldrene sine hvor mye de elsker dem. The letter is normally placed under their father’s plate and read after Christmas Eve dinner has been finished. Brevet er vanligvis plassert under sin fars tallerken og lest etter julaften middagen er ferdig.

Italians have also adopted some of the northern European traditions as well. Italienerne har også vedtatt noen av de nordeuropeiske tradisjoner også. Nowadays, especially in northern Italy, a fair number of families decorate an evergreen tree in their home. I dag, særlig i Nord-Italia, en god del familier dekorerer et eviggrønt tre i deres hjem. Here are some other rituals, customs, and traditions practiced by Italians during the Christmas holidays: Her er noen andre ritualer, skikker og tradisjoner praktisert av italienere i julehøytiden:

Ceppo : The ceppo is a wooden frame several feet high designed in a pyramid shape. Ceppo: The ceppo er en treramme flere meter høy utformet i en pyramide form. This frame supports several tiers of shelves, often with a manger scene on the bottom followed by small gifts of fruit, candy, and presents on the shelves above. Denne rammen støtter flere nivåer av hyller, ofte med en krybbe scene på bunnen etterfulgt av små gaver av frukt, godteri, og gaver på hyller over. The «Tree of Light,» as it is also know, is entirely decorated with colored paper, gilt pinecones, and miniature colored pennants. The «Tree of Light», som det er kjent som også, er helt dekorert med farget papir, forgylte kongler og miniatyr farget vimpler. Small candles are fastened to the tapering sides and a star or small doll is hung at the apex. Små lys er festet til tapering sidene og en stjerne eller liten dukke er hengt opp på toppen.

Urn of Fate : An old tradition in Italy calls for each member of the family to take turns drawing a wrapped gift out of a large ornamental bowl until all the presents are distributed. Urn of Fate: En gammel tradisjon i Italia  er at hvert medlem av familien på omgang tegner en innpakket gave av en stor dekorativ skål til alle gavene er distribuert.

//
Zampognari and Pifferai : In Rome and surrounding areas bagpipers and flute players, in traditional colorful costumes of sheepskin vests, knee-high breeches, white stockings and long dark cloaks, travel from their homes in the Abruzzi mountains to entertain crowds of people at religious shrines. Zampognari og Pifferai: I Roma og omegn bagpipers og fløyte spillere i tradisjonelle fargerike kostymer av saueskinn vester, kne-høy bukser, hvite strømper og lange mørke kapper, reise fra sine hjem i Abruzzi fjellet til å underholde publikum med mennesker på religiøse helligdommer .

La Befana : Kindly old witch who brings children toys on the Feast of the Epiphany, January 6. Befana: Snill gammel heks som bringer barna leker på Feiring av Epiphany, 6. januar. According to the legend of la Befana, the Three Wise Men stopped at her hut to ask directions on their way to Bethlehem and to invite her to join them. Ifølge legenden om Befana, de tre vise menn stanset på hytta hennes til å spørre om veien på vei til Betlehem og å invitere henne til å slutte seg til dem. She refused, and later a shepherd asked her to join him in paying respect to the Christ Child. Hun nektet, og senere en gjeter ba henne bli med ham i å ha respekt til Jesusbarnet. Again she refused, and when night fell she saw a great light in the skies. Igjen hun nektet, og da natten falt hun så et stort lys på himmelen.La Befana thought perhaps she should have gone with the Three Wise Men, so she gathered some toys that had belonged to her own child, who had died, and ran to find the kings and the shepherd. Befana trodde kanskje hun skulle ha gått med de tre vise menn, så hun samlet noen leker som hadde tilhørt hennes eget barn, som døde, og løp for å finne konger og hyrden. But la Befana could not find them or the stable. Men Befana ikke kunne finne dem eller i stallen. Now, each year she looks for the Christ Child. Nå, hvert år hun ser etter Jesusbarnet. Since she can not find him, she leaves gifts for the children of Italy and pieces of coal (nowadays carbone dolce , a rock candy that looks remarkably like coal) for the bad ones. Siden hun ikke kan finne ham, forlater hun gaver til barna i Italia og biter av kull (dag carbone dolce, en stein candy som ser merkelig ut som kull) for dårlige.

Holiday Season : On the Italian holiday calendar December 25 isn’t the only special day. Ferie Sesong: På den italienske feriekalender 25 desember er ikke det eneste spesielle dagen. Throughout December and January there are a number of religious holidays to mark the season. Gjennom hele desember og januar er det en rekke religiøse helligdager for å markere sesongen.

DECEMBER 6: La Festa di San Nicola – The festival in honor of St. Nicholas, the patron saint of shepherds, is celebrated in towns such as Pollutri with the lighting of fires under enormous cauldrons, in which fave (broad beans) are cooked, then eaten ceremoniously. 6 desember: La Festa di San Nicola – Festivalen er til ære for St. Nicholas, skytshelgen for gjetere, feires i byer som Pollutri med belysningen av brannene under enorme gryter, der fave (bred bønner) er kokt, deretter spist høytidelig.

DECEMBER 8: L’Immacolata Concezione – celebration of the Immaculate Conception 8 desember: L’Immacolata Concezione – feiring av Immaculate Conception

DECEMBER 13: La Festa di Santa Lucia – St. Lucy’s Day 13 desember: La Festa di Santa Lucia – St. Lucy’s Day

DECEMBER 24: La Vigilia di Natale – Christmas Eve 24 desember: La Vigilia di Natale – julaftenDECEMBER 25: Natale – Christmas 25 desember: Natale – ChristmasDECEMBER 26: La Festa di Santo Stefano – St. Stephen’s Day marks the announcement of the birth of Jesus and the arrival of the Three Wise Men 26 desember: La Festa di Santo Stefano – St. Stephen’s Day markerer kunngjøringen av Jesu fødsel og ankomsten av de tre vise menn

DECEMBER 31: La Festa di San Silvestro – New Year’s Eve 31 desember: La Festa di San Silvestro – NyttårsaftenJANUARY 1: Il Capodanno – New Year’s Day 1. januar: Il Capodanno – New Year’s Day

JANUARY 6: La Festa dell’Epifania – The Epiphany 6 januar: La Festa dell’Epifania – The Epiphany