En stjerne skinner i natt (Eivind Skeie)

GOD JUL

1.jpg

Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn

Refr.:
Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt
 

En nyfødt kjærlighet sover
nå er guds himmel nær
vår lange vandring er over
stjernen har stanset her

Refr.:
Englene synger høyt i kor..
 

Se himlen ligger og hviler
på jordens gule strå
vi står rundt krybben og smiler
for vi er fremme nå

Refr.:

Nå kan vi drømme om den fred
som vi skal eie en gang
for dette barn har himlen med
og jorden fylles med sang

MORAL!!

Et enkelt søk på Google og ordene Bibel og Helvete resulterte i at jeg kom over en blogg jeg knapt har sett maken til. Til alt overmål kalles bloggen for «MORAL». Jeg lurer på om det er noen kristne som synes han her overdriver litt….

Her er eksempler;

Store almektige Gud , la det regne svåvel og eld over Oslo, syndas pøl, og over  homoparaden til helga, slik du gjorde det over Sodoma og Gomora.Slik det stå skrive i bibelen. Lamslå alle homsar, blenda dei ved å ta synet frå dei, for ei stund ; slik Du gjorde med Paulus, slik at dei kan sjå si store synd og vende om i skam og anger. For berre Du Jesus er saninga og  vegen til frelse, Ammen.

Vi nermar oss tida for syndas parade i Oslo. Hudrevis av halvnakne menn og kvinner skal danse halvnakne rundt i hovudstaden, med med full økonomisk støtte frå kommunen. Så langt er forfallet komme, så grenselaust vulgært, så totalt utan skamvit. Men sanninga er, at det finest ingen som har ei homofil leggning. Alle som kjenner ein seksuell dragnad mot ein person av same kjønn, høyrer i røynda berre Satan si lokkande stemme inne i si eiga sjel. For Djevelen vill at vi menneske skal håne det venaste som Gud har skapt, som er ekteskapet mellom kvinne og mann. Og homoseksualitet er å håne Gud og vannære meneskekroppen. Men for all del, ikkje døm dei som lever i homofil synd, men be for dei slik at dei finn lyset som er Jesus Kristus vår alles frelsar.

Homofili og barn
Dei som lever i homoseksuel synd stiller stadig nye krav til dei som lever eit normalt liv slik Gud vil at mennesket skal leva , og no er det småbarna dei homofile vil ha. Dei homofile krev no å få høve til å adoptere små born. Dei er ikkje opptekne av  kva for grunnleggande behov småborna har i denne værda, nei ,omkvedet er heile tida at dei homofile har dei same rettane til å skaffe seg barn som dei  hetrofile har. Men kva med barna, som ikkje kan velje og som får øydelagd liva sine ved å vekse opp hoss to personar av same kjønn? Små barn har krav på foreldre, ei mor og ein far , som er i stand til å gi dei kjærleik og omsorg ,det er eit grunnleggande behov hoss små barn. Eit slikt behov kan ikkje homofile gi barna. Men nor det er sakt, skal det seiast, at det ikkje er folk som lever i homoseksuell synd vi som kristne skal døme eller hate. Vi skal hate synda og elske syndaren. Det å elske syndaren betyr at vi er vennlege mot dei , då kan Gud opne augo deira, slik at dei kan sjå lyset og verta frelste i Jesu Kristi blod, blodet som rann på golgatakrossen til soning for alle slags synder.

Dei unge vert leia på ville vegar i den offentlege skulen. Før borna vert kjønnsmodne,får dei opplæring i bruk av prevensjon, slik at dei fritt kan begynne å drive hor med jamaldrande, utan at det ubehagelege ordet graviditet kjem inn i biletet Borna vert oppmoda til å prøve ut sin eigen seksualitet, som det heiter, noko som også inkluderer homoseksualitet, om dette skulle falle i smak, for dei unge søkjande sjeler. Hor eller sex utanom ekteskapet er synd og utan tvil Satans verk. Dei unge får ikkje opplæring i sanninga som Gud har gjeve til oss menneske. Og sanninga er at det beste for oss menneske er å utleve seksualiteten innan råma av ekteskapet. Det kristelege ekteskapet er eit sakrament, eller ei heilag pakt mellom kvinna mannen og Gud, Berre døden kan gi ein av dei to høve til å gifte seg på ny, noko anna er bigami og synd..Men Djevelen vil ikkje at vi skal ha eit lukkeleg liv, difor er det viktig for han å forføre dei små, slik vi ser det i skulen i Noreg no i vår tid.

Og synda si frukt er sjukdom død og elende, og til sist eit æveleg opphald i Helvete. Fruktene av den syndige skulepolitikken som begynte på sekstitalet, haustar vi fruktene av no. Omlag halvparten av alle ekteskap går i oppløysing. Homoseksualiteten spreier seg som ein pest i befolkninga. Ein flora av kjønnssjukdomar spreier seg, Noreg er vorten det reine Sodoma, ein syndig pøl, der folk ikkje lenger eig skamvit, eller moralsk forstand. Men høyr alle som enno er vakne, vend om medan det enno er tid, for domedagen er nær. Og Kristus Jesus vil altid tilgi dei som vender seg til Han i bøn. Og til sist, ikkje la dykk lure av feige OG VEIKE PRESTAR, som med eit saligt smil om munnen forkjynner vranglæra om Jesus, og fører folket vill ut i homofil synd.

Synda er stor i vår tid, men lyset som kan forvandle syndarar er enno i værda, og lyset og håpet for oss alle er Jesus Kristus Guds son. Han kan drive ut dei demonane som styrer tankane til dei som lever i homofil synd og dei som lever saman i hor utan å væra jifte, sambuarar som dei vert kalla. Sambuarar er ikkje noko betre en prostituerte. Vi som ikkje skal til Helvete skal elske syndarar men hate synda. Dette er ikkje å dømme nokon, det er å peike på det som ersynd, slik at syndaren kan bli klår over den synda han lever i , og derjennom søkje seg mot Kristus Jesus og få tilgjeving.